NA-74021040070037048 – Kopio019Hyrsylän mutka039065 – Kopio030055